21 luty 2020

Opłata za deszcz

Zmiana właściciela infrastruktury odprowadzenia wody deszczowej, co powoduje konieczność zmiany uchwały Rady Miejskiej Grudziądza.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
241
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Zadanie gmin

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo wodne. Jej przepisy wyłączyły wody będące skutkiem opadów atmosferycznych ze ścieków, tworząc z nich osobną kategorię wód opadowych i roztopowych. Tym sposobem wody opadowe i roztopowe stały się wolą ustawodawcy szczególną kategorią wód.


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Z dniem 1 stycznia 2018 r. na podstawie ustawy Prawo wodne powstaje nowy podmiot Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju.


Opłaty za usługi wodne 

Usługi wodne to rodzaj korzystania z wód. Polegają one na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego, zwykłego i szczególnego korzystania z wód.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pobiera opłaty za tzw. usługi wodne, w tym odprowadzanie do wód:
  • wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. 
Stąd potrzeba pobierania opłat celem pokrycia należności względem „Wód Polskich” oraz zapewnienia środków finansowych na eksploatację i realizację inwestycji w ramach systemów kanalizacji deszczowej.


Infrastruktura deszczowa w Grudziądzu

Pierwsza uchwała w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych została podjęta 19 czerwca 2019 roku z terminem obowiązywania od 1 stycznia 2020 roku. Podjęta przez radnych jednogłośnie (przy jednym głosie wstrzymującym się).

Opłata roczna miała wynosić 4 zł netto za m3 za powierzchnię powyżej 750 m2 z wyłączeniem obiektów mieszkalnych. Wykonawcą uchwały miał być Zarząd Dróg Miejskich.

W grudniu 2019 roku sprzedano kanalizację deszczową MWiO sp. z o.o.

Zmiana właściciela infrastruktury powoduje konieczność zmiany uchwały Rady Miejskiej. W chwili obecnej uchwała Rady Miejskiej obowiązuje, wskazane są terminy, opłaty powinny być naliczane od 1 stycznia 2020 r. - a nie są, ponieważ wskazany w uchwale ZDM nie zawiaduje już infrastrukturą deszczową.


Propozycja stawek
  • 0,59 zł za m2 netto rocznie dla powierzchni zajętych pod drogi publiczne.
  • 2,93 zł za m2 netto rocznie dla powierzchni przeznaczonych na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Nie obciążamy mieszkańców.

Korygujemy stawki - płacą wszystkie podmioty prowadzące działalność w zależności od wielkości powierzchni utwardzonych.

Upraszczamy system rozliczeń – stosując m2 posługujemy się danymi otrzymanymi od klientów, bez konieczności stosowania wskaźników celem przeliczenia na m3.

W wyniku podjętej uchwały będzie możliwe realizowanie zobowiązań wynikających z przepisów prawa, które weszły w życie w 2018 r. Nastąpi zmiana wykonawcy uchwały – z ZDM na MWiO – właściciela infrastruktury, a także naliczanie przez Spółkę opłat. W konsekwencji możliwa będzie realizacja planu remontów i modernizacji sieci kanalizacji deszczowej w bieżącym roku. Podjęte zostaną również prace nad przygotowaniem wieloletniego planu inwestycji dotyczącego infrastruktury deszczowej.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
241
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2020-09-26 19:00
miejsce
Sztukateria Art&Music Pub,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-23 19:00
miejsce
Klub Akcent, Grudziądz, Wybickiego 38
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-25 15:00
miejsce
Hala Widowiskowa, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-11-14 17:00
miejsce
Hala Widowiskowa, Grudziądz,...
wstęp biletowany