24 styczeń 2023

Sesja Rady Miejskiej Grudziądza

zdjęcie: Sesja Rady Miejskiej Grudziądza / fot. UM Grudziądz
fot. UM Grudziądz
Jutro, 25 stycznia, odbędzie się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej. Początek obrad tradycyjnie o godzinie 11.00.
REKLAMA
Przewodniczący Rady zwołuje:

LXXI sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 25 stycznia 2023 r. o godz. 11:00 w Sali 301 Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.


Porządek Obrad:



1. Sprawy porządkowe:

a. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b. przedstawienie porządku obrad,

c. przyjęcie protokołu z LXV sesji.

2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.

3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2023-2037.

4. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Lipową, Jaśminową, Jeziorem Tarpno oraz kanałem Trynka:

a. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,

b. stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,

c. głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

d. głosowanie nad projektem uchwały.

5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Drogą Graniczną, Drogą Kurpiowską, Margaretkową i Kanałem Trynka.

6. Uchwała w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

7. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Grudziądzu przy ul. Garnizonowej 1a.

9. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Grudziądza (ul. Szuwarowa).

10. Uchwała w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6 w Grudziądzu, ul. Konarskiego 39.

11. Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych.

12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy-miasto Grudziądz.

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

14. Uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy-miasto Grudziądz na lata 2022-2032”.

15. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy-miasto Grudziądz na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030”.

16. Uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz”.

17. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy-miasto Grudziądz za lata 2020-2021.

18. Sprawozdanie Prezydenta Grudziądza z działalności.

19. Informacje o bieżącej sytuacji Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. doktora Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

20. Informacje w sprawach bieżących związane z działalnością Prezydenta Grudziądza nieobjęte sprawozdaniem, o którym mowa w pkt 18.

21. Oświadczenia.

22. Zakończenie obrad.



Projekty uchwał – kliknij tutaj.

Transmisja obrad – kliknij tutaj.

Karol Piernicki
Rzecznik Prasowy

Data dodania 24 stycznia 2023

Data edycji 24 stycznia 2023

PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Grudziądz
2.6°C
wschód słońca: 07:30
zachód słońca: 16:26
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2023-02-11 10:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-11 12:30
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-17 20:00
miejsce
Klub Akcent, Grudziądz, Wybickiego 38
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-18 20:00
miejsce
Pub Czarny Krążek, Grudziądz, ul....
wstęp biletowany