Wyprawka szkolna 2019

fot. UM Grudziądz
Rodzice uczniów z niepełnosprawnością ze szkół ponadpodstawowych mogą ubiegać się o pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna”. 6 września mija termin składania wniosków.
REKLAMA

W roku szkolnym 2019/2020 pomoc finansową w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" otrzyma około 41,5 tysięcy uczniów z niepełnosprawnościami, mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rząd przeznaczy na ten program 15 mln złotych.

Program skierowany jest do ubogich dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

Uczniowie otrzymają pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, specjalnego, do kształcenia w zawodach, oraz na zakup materiałów edukacyjnych. Wysokość dofinansowania w 2019 roku zależy od stopnia niepełnosprawności i poziomu kształcenia, jednak nie będzie ono niższe niż 225 zł, ani wyższe niż 445 zł. Podstawą refundacji jest dostarczenie do dyrektora szkoły oryginału dowodu ich zakupu.

Wnioski należy składać u dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko. Ostateczny termin na złożenie dokumentów mija 6 września. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

 

Natalia Granica

Biuro Prasowe i Medialne

PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2020-01-25 17:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-01-25 20:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-01-26 20:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-01 19:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany