5 czerwiec 2019

Powstaną nowe sądy wyspecjalizowane w ochronie własności intelektualnej

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje obecnie nad projektem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, którego głównym założeniem jest wprowadzenie wyspecjalizowanych sądów ds. własności intelektualnej.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
942
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Pomysł ten nie jest nowy…. podobne postulaty były zgłaszane od co najmniej parunastu lat i często podkreślano że główną bolączką polskiego systemu ochrony własności intelektualnej jest właśnie brak takich sądów. Z drugiej strony podobne do proponowanego rozwiązania, istnieją w większości Państw Członkowskich UE.

- Liczba spraw z zakresu własności intelektualnej, trafiających do polskich sądów, rośnie z roku na rok, natomiast brak wyspecjalizowanej kadry sądowniczej i znaczne skomplikowanie tych spraw nierzadko skutkuje dość dowolnymi rozstrzygnięciami - mówi w rozmowie z MarketNews24 Mikołaj Stępkowski, prawnik w Zięba&Partners.

Obecnie sprawy o naruszenie praw własności intelektualnej rozpoznawane są przez sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy. Dodatkowo, w zakresie prawa własności przemysłowej, w postępowaniach o uzyskanie i utrzymanie ochrony, organem właściwym jest Urząd Patentowy oraz sprawujące nad nimi kontrolę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz NSA.

Proponuje się aby sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej, a zatem zarówno prawa autorskiego i praw pokrewnych, własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, ale również innych spraw dotyczących praw na dobrach niematerialnych (m.in. komercjalizacji dóbr osobistych), trafiły pod kognicję specjalnie utworzonych wydziałów sądów okręgowych w czterech miastach: Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Poznaniu. Przy czym w drugiej instancji sprawy będą rozstrzygane przez wydziały dwóch sądów apelacyjnych - w Warszawie i Katowicach.

Projekt ustawy zakłada rezygnację z istnienia Sądu Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych utworzonego w ramach XXII Wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie, który dotychczas na zasadzie wyłączności rozstrzygał sprawy dotyczące naruszeń oraz wpadkowo utrzymania ochrony tych właśnie praw.

Zgodnie z projektem, Sąd Okręgowy w Warszawie pozostanie jednak wyłącznie właściwy w sprawach gatunkowo najpoważniejszych, przy rozstrzyganiu których niezbędna jest wiedza techniczna - dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, odmian roślin i tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym oraz mających znaczenie marginalne topografii układów scalonych.

Co istotne, nowela wprowadza przymus adwokacko-radcowsko-rzeczniowski. Zatem przed nowo utworzonymi wydziałami, strony będą musiały być reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników. Podyktowane jest to przede wszystkim potrzebą specjalizacji, ale również chęcią usprawnienia i przyspieszenia postępowań. Prowadzenie sporów w sprawach własności intelektualnej wymaga znajomości regulacji unijnych, harmonizujących oraz ujednolicających ten obszar prawa, a przede wszystkim orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i działającego w jego ramach Sądu UE. Zatem zarówno pełnomocnicy jak i sędziowie muszę posiadać odpowiednią ekspertyzę w tym zakresie.

W razie ustanowienia takiego przymusu, strony będą musiały oczywiście liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych z honorarium pełnomocnika, ale już obecnie zwłaszcza uprawnieni - korzystają z usług profesjonalnych pełnomocników.

Niezależnie jednak od tego, projekt przewiduje możliwość zwolnienia strony z obowiązku zastępstwa przez pełnomocnika, jeśli uzasadniają to – zgodnie z projektem: „szczególne okoliczności, w tym stopień zawiłości sprawy”.

- Reorganizacja właściwości sądów w powyższym zakresie pozwoli m.in. uniknąć dość często występującej sytuacji, w których sędziowie – z powodu zawiłości sprawy, m.in. pod względem technicznym – opierają rozstrzygnięcia w głównej mierze posługując się opiniami biegłych, którzy w istocie dokonują ocen prawnych, co nie powinno mieć miejsca - wyjaśnia M.Stępowski z kancelarii Zięba&Partners.

Sądy ds. własności intelektualnej zyskają również kompetencję do rozstrzygania w przedmiocie utrzymania ochrony praw do znaków towarowych oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych – w skutek wytoczenia powództwa wzajemnego w postępowaniu o naruszenie. Dotychczas taka możliwość występowała wyłącznie w odniesieniu do ich unijnych odpowiedników tych praw. Natomiast w odniesieniu do praw krajowych, strona domagająca się unieważnienia lub wygaszenia prawa musiała wnosić o zawieszenie postępowania i wszczynać odrębne postępowanie przed Urzędem Patentowym, co budziło liczne kontrowersje.

Projekt przewiduje również liczne zmiany w zakresie proceduralnym, dotyczące m.in. pakietu środków służących zabezpieczeniu dowodów, a także sposobu ustalenia odszkodowania za naruszenie praw własności intelektualnej.

Kształt proponowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości noweli zapewne ulegnie jeszcze licznym zmianom. Proponowany termin wejścia w życie noweli to 1 stycznia 2020 r.

źródło: MarketNews24.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
942
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2020-10-15 18:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-17 19:00
miejsce
Klub Akcent, Grudziądz, Wybickiego 38
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-21 19:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-23 19:30
miejsce
Klub Akcent, Grudziądz, Wybickiego 38
wstęp biletowany